Vormen van dienstverlening.

Bewindvoering.

 

Beschermingsbewind is de volledige zorg over uw totale vermogen en het  financiële beheer daarvan. Dit bewind wordt aangevraagd als de aanvrager zelf niet in staat is om zelf voor zijn of haar financiën te zorgen vanwege een lichamelijke of psychische oorzaak. Onder bewindvoering valt de totale verzorging van uw financiële administratie, het beheer over inkomen en uitgaven; regelen van  betalingen, zoals vaste lasten en rekeningen, maandelijkse reserveringen en zorg voor  leefgeld.

Een bewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld. De kosten van de bewindvoering worden jaarlijks door het Landelijk Overleg Kantonrechters vastgesteld. Jaarlijks zal er rekening en verantwoording plaats vinden over het bewind. Voor bewindvoering zal de kantonrechter een beschikking afgeven.

Waarom een erkende professionele bewindvoerder?

Wanneer een familielid of begeleider de taak van beheerder/bewindvoerder op zich neemt, kan dit de onderlinge relatie behoorlijk verstoren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Het kiezen voor een professionele bewindvoerder biedt dan uitkomst.

Wat doet de bewindvoerder voor u?

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1
 • bewaking van een optimaal maandelijks inkomen
 • het aanvragen van zorg- en huurtoeslag 
 • het aanvragen van uitkeringen
 • verzoeken tot kwijtschelding (bijv. bij gemeentelijke belastingen)
 • afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
 • de doorbetaling van de vaste lasten
 • de zorg voor voldoende leefgeld
 • de behandeling/doorzending van de post
 • regelmatig contact met de cliënt, op afgesproken tijden
 • doen van rekening en verantwoording, aan de cliënt en jaarlijks aan de rechtbank

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak,
Telefoon: 06-47563072

Mentorschap

 

Mensen die niet voldoende in staat zijn om zichzelf te vertegenwoordigen in de maatschappij en binnen hun eigen sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben, kunnen een beroep doen op een mentor. De mentor kan deze taak dan gaan vervullen.

Degenen die een mentor nodig kunnen hebben, zijn o.a.

chronisch zieken, dementerenden, mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische of psychiatrische problematiek.

Wat doet een mentor?

Een mentor gaat de persoonlijke belangen van die persoon vertegenwoordigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog aanwezige wilsbekwaamheid. Is de persoon nog in staat om zelf verantwoorde beslissingen te nemen, dan zal daar rekening mee worden gehouden en ondersteund worden.

De vertegenwoordiging kan plaats vinden op het gebied van zorg; behandeling, verpleging en verzorging en begeleiding.

Verantwoordelijkheid:

De mentor dient rekening te houden met de behoeften en wilsbekwaamheid van de persoon.

Het streven zal zijn om de belangen goed te bewaken en als mentor de persoon respectvol te behandelen.

Functietaken zijn:

 • onderhouden van contacten met hulpverleners
 • toezien op dat afspraken worden nakomen in de vorm van begeleiding en zorg:
 • behandelplannen bespreken met hulpverleners
 • indien nodig: het regelen van aanpassingen in de zorg en/of begeleiding
 • regelmatig contact, bespreken van behoeften

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak,
Telefoon: 06-47563072